Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO)  informuję , iż:

 

1.            Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz  Karlina z siedzibą – Urząd Miejski w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6,78-230 Karlino (dalej zwany jako Administrator). 

Z administratorem można się skontaktować:

  1. listownie na adres: ul. Plac Jana Pawła II 6;
  2. telefonicznie 94/311 72 73
  3. fax - 94/3117-410
  4. przez email: um@karlino.pl

 

2.            Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez iod@karlinio.pl.

 

3.            Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane  osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na Administratorze tj. transmisji oraz utrwalenia obrad na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w zw. z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

4.            Okres przechowywania danych osobowych

Nagrania z obrad będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

5.            Odbiorcy danych

Realizując   obowiązki  dane  osobowe są udostępniane  podmiotom   obsługującym transmitowanie  obrad w  tym  firmom zapewniającym usługę rejestracji  przebiegu  Rady Miejskiej . Dane będą również zamieszczone Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Nagrania i transmisja z obrad Rady Miejskiej mogą być udostępnione w sieci publicznej co może powodować ich przekazanie do państwa trzeciego

 

6.            Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

7.            Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.            Wymóg podania danych

Sesje  Rady będą utrwalane za pomocą kamer, a  to  oznacza, że będą one rejestrowały dane osobowe czyli wizerunek. Urządzenia  rejestrujące  będą  nagrywać  zarówno  dźwięk  jak  i  obraz. Podanie  danych  jest  dobrowolne  ale konieczne by móc uczestniczyć w obradach. Jeżeli nie chcesz by kamery zarejestrowały Twój wizerunek to nie możesz wziąć udziału w obradach Rady.