Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ,,CIEPŁE MIESZKANIE” DLA BENEFICJENTA KOŃCOWEGO MIASTA I GMINY KARLINO

ZAKRES OGÓLNY

Gmina Karlino przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie”.

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy ,, Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BUDŻET PROGRAMU:

Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu na terenie Miasta i Gminy Karlino wynosi 262,500,00 zł. Wnioski można składać do wyczerpania budżetu. Przy naborze wniosków liczy się kolejność ich składania.

TERMINY i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1) Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym

2) Wnioski dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Karlinie i na stronach internetowych: www.karlino.pl oraz http://bip.karlino.pl/

Wniosek składa się w formie papierowej z załączonymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Karlinie.

Wnioski będą przyjmowane do 30.08.2023 r., w zależności od dostępności środków.

BENEFICJENCI:
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się na terenie gminy Karlino i realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych prowadzi gmina na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Szczecinie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowym.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziome:

-podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

Program skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a następnie udzielić dotacji beneficjentom końcowym.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Ciepłe Mieszkanie).


Ważne!

Informujemy, że złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy z gminą nie jest równoznaczne z gwarancją otrzymania środków przez mieszkańców. Wypłata środków dla mieszkańców uzależniona będzie od otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami przygotowanymi przez NFOŚiGW https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/Regulamin naboru.

12.9 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza.

5.8 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o dofinansowanie.

66 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa o dofinansowanie.

21 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - "wymiana kopciuchów"

13.4 KBPobierzPodgląd pliku