Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Urząd Miejski w Karlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie - www.karlino.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-12.

Status pod względem zgodności z ustawą: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo (trwają pracę nad konwersją plików do wersji dostępnych cyfrowo),
- część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo (trwają pracę nad konwersją plików do wersji dostępnych cyfrowo),
- część filmów nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Trwają pracę nad dołożeniem napisów do starszych filmów).

Data sporządzenia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystian Matwiejczuk, k.matwiejczuk@karlino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 535370048. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Urząd Miejski w Karlinie mieści się w 2 lokacjach:

Urząd Miejski w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6: wejście do budynku schodami lub poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi, dwuskrzydłowe otwierane ręcznie, brak dostępu do budynku dla osób na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych, korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku nie posiadają szerokości co najmniej 1,2m szerokości, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości około 30m od budynku, dojazd do budynku utrudniony poprzez istniejące bariery architektoniczne, w budynku brak jest oznaczeń dotykowych oraz opisów brajlowskich.

Urząd Miejski w Karlinie, Plac Jana Pawła II 17: wejście do budynku schodami lub windą, drzwi otwierane ręcznie, brak toalet dla osób niepełnosprawnych, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości około 20m od budynku, dojazd do budynku utrudniony poprzez istniejące bariery architektoniczne, w budynku brak jest oznaczeń dotykowych oraz opisów brajlowskich.