Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Od dnia 1 czerwca 2021 r. Gmina Karlino rozpoczyna realizację projektu pod nazwą "Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiotowy projekt obejmuje wyłącznie obszar gminy Karlino i związany jest między innymi ze świadczeniem usługi indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie całej naszej Gminy.

Przez osobę z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - rozumie się osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia, które ukończyły 18 rok życia oraz mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność i wymagają wsparcia w zakresie mobilności w celu zwiększenia jej integracji społeczno-zawodowej.

Osoba musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • porusza się na wózku inwalidzkim,
  • porusza się o kulach,
  • jest osobą niewidomą,
  • jest słabowidzącą,
  • ma problemy w komunikowaniu się w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne ograniczające mobilność.

Zgłoszenia usług transportowych door-to-door można dokonywać od dnia 1 czerwca 2021 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej MGOPS w Karlinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie, Urzędu Miejskiego w Karlinie drogą:

  • mailową (e-mail wskazany na stronie internetowej - door-to-door@karlino.pl ),
  • telefonicznie ( np. przy użyciu sms-a): nr telefonu 690 990 254 - dostępny od dnia 1 czerwca 2021 r.
  • bezpośrednio w siedzibie MGOPS w Karlinie - ul. Traugutta 6.

W zgłoszeniu należy podać między innymi:

1) dane osobowe i kontaktowe użytkownika/użytkowniczki,

2) datę i godzinę wykonania rozpoczęcia i zakończenia usługi,

3) miejsce podstawienia pojazdu oraz miejsce docelowe,

4) cel podróży,

5) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usług transportowych door-to-door,

6) posiadanie przez użytkownika/użytkowniczkę zaopatrzenia ortopedycznego (wózek, balkonik, kule, itp.),

7) informacji, czy przy danej usłudze potrzebny jest asystent,

8) wskazanie czy jest potrzebna pomoc w dotarciu z wyznaczonego miejsca do pojazdu.

Ważne - użytkownicy/użytkowniczki usług transportowych door-to-door w okresie od 01.06.2021 r. do 31.01.2023 r. nie ponoszą opłat.

Regulamin.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnieniu warunków.

430 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgłoszenie potrzeby wyjazdu.

249 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie gminy Karlino w okresie trwałości projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-doororaz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku