Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

I PRZEPISY PRAWNE

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karlinie działa w szczególności w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.),
 3. Uchwały nr XLVII/431/18 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Karlino (Dz. Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 3669)
 4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Karlinie.
 5. Zarządzenia nr 2/2019 Burmistrza Karlina z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karlinie
 6. Zarządzenia nr 23/2019 Burmistrza Karlina z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karlinie

II ZADANIA MIEJSKO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań Komisji należy inicjowanie i monitorowanie działań związanych z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie umiejętności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. przeprowadzanie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami, u których występuje problem uzależnienia od alkoholu,
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu, pomocy psychospołecznej i prawnej,
 3. podejmowanie działań zmierzających  do poddawania leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu- postępowanie wnioskowe,
 4. kierowanie osób uzależnionych na badanie psychologiczne prowadzone przez biegłego psychologa i biegłego psychiatrę w  celu wydania opinii co do faktycznego wystąpienia uzależnienia,
 5. przygotowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu osób odmawiających dobrowolnego podjęcia leczenia,
 6. wydawanie postanowień  dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży   z obwiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Karlinie,
 7. przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków i zasad, podawania i spożywania sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Karlina
 8. wypracowanie standardów i zasad dla realizowania programów profilaktycznych,
 9. wprowadzanie nowych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup i prenumerata pism, periodyków oraz literatury fachowej,
 10. podnoszenie wiedzy i kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach obejmujących obszar uzależnień

III PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO – KROK PO KROKU

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu co do zasady jest dobrowolne, a zobowiązanie do leczenia może być nałożone wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Procedurę wdraża się wobec osób: „które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny”.

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus stosowany jest:

 • w momencie doprowadzania przez funkcjonariuszy Policji osoby podejrzanej o uzależnienie od alkoholu na badanie przez biegłego psychiatrę i psychologa (na zlecenie Sądu Rejonowego);
 • w momencie doprowadzenia przez funkcjonariuszy Policji do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji ( nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowego wbrew jego woli).

W przypadku, gdy uczestnik postępowania wyraża zgodę na podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego postępowanie może zostać zawieszone.

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy złożyć wniosek do MGKRPA. Może to zrobić osoba z kręgu rodziny lub inna osoba, której nie jest obojętny los pijącego, lub instytucja, np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy itd.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę motywującą do leczenia.

Następujące wersje wydarzeń:

Wariant 1 - Wezwani zgłaszają się. Komisja informuje o tym, że wpłynął wniosek i o celu spotkania. Członkowie Komisji zadają pytania w oparciu o zebrany wywiad po to, aby stworzyć konkretny obraz sytuacji. Jeśli z rozmowy i zebranych informacji wynika, że zgłoszony na leczenie już wielokrotnie leczył się albo deklaruje chęć uczestnictwa w terapii lub już ją zaczął, Komisja ustala, w której placówce to leczenie będzie odbywał. Osoba, która nie wyraża chęci uczestnictwa w terapii, jest kierowana na badanie przez biegłych sądowych (otrzymuje pocztą skierowanie, ustala się dzień i godzinę badania).

Wariant 2 - Osoba wzywana nie zgłasza się. Wówczas wezwania wysyła się ponownie. Jeśli osoba zgłoszona na leczenie nie stawi się dwukrotnie, za trzecim razem wysyła się skierowanie na badanie przez biegłych.

Wariant 3 - Zgłasza się tylko wnioskodawca. Zbierany jest wywiad i wysyła się ponownie wezwanie do osoby zgłoszonej na leczenie.

Wariant 4 - Osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwanie, ani przed Komisją, ani na badanie przez biegłych. Wówczas sprawę kieruje się do Sądu z wnioskiem zastosowania leczenia odwykowego.

Badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Przeprowadza je dwuosobowy zespół biegłych złożony z lekarza psychiatry i psychologa. Jeśli osoba skierowana na badanie nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniu, biegły przedstawia te okoliczności w sporządzonej opinii. Opinie przekazywane są do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Odczytanie opinii biegłych i propozycja podjęcia terapii

Komisja zaprasza zainteresowane strony na odczytanie opinii biegłych. Kiedy biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia, Komisja sprawę umarza. Jeśli natomiast biegli rozpoznali uzależnienie alkoholowe, Komisja odczytuje zapisaną w opinii diagnozę i przedstawia propozycję leczenia zgodnie z zaleceniami biegłych (tj. leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne).

Monitorowanie udziału w terapii

Przebieg leczenia jest monitorowany przez Komisję. Placówki odwykowe przesyłają informację o przerwanym leczeniu i o osobach, które na nie w ogóle się nie zgłosiły. W takich sytuacjach Komisja przesyła sprawę do sądu. Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie, tj. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję, Komisja po dwóch latach umarza sprawę.

Skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego (III  Wydział Rodzinny i Nieletnich)

Każda sytuacja, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo lub dana osoba nie zgłasza się na spotkania z Komisją, powoduje skierowanie sprawy do sądu. Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Prokuratura.

Złożenie wniosku o zobowiązanie do leczenia bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem MKRPA lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

Sąd rozpatruje wniosek i wydaje nakaz leczenia, który jest ważny dwa lata. Postanowienie sądu w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się leczyć. Często Sąd za pierwszym razem kieruje na leczenie w warunkach ambulatoryjnych – do poradni odwykowej. Jeżeli leczenie nie odbywa się w sposób właściwy, poradnia odwykowa przesyła do Sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarny.

IV KONTAKT:

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski o  skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Karlino.

Skład osobowy Komisji:

 1. Marek Michalski - Przewodniczący
 2. Urszula Brzozowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Marzena Ralcewicz - Członek
 4. Beata Świdnicka - Członek
 5. Mirosława Osmola - Członek
 6. Krzysztof Chrzanowski - Członek
 7. Mariola Wiśniewska - Członek

Mariola Wiśniewska - pełnomocnik Burmistrza Karlina ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karlino

Siedziba:

Urząd Miejski w Karlinie

ul.  Plac Jana Pawła II 6,  78-230 Karlino

tel. 94 311 9518

Kontakt do Przewodniczącego MGKRPA:  e-mail: mgkmpa@karlino.pl

 

Godziny przyjęć wniosków:

Druk wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego względem osoby podejrzewanej o uzależnienie od alkoholu dostępny jest w biurze Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub listownie. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy MKRPA, samej procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego lub o adresach i telefonach poradni. Informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu, wnioskodawcy – nie przez telefon.

Wnioski można składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6 - (pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta) lub w pokoju nr 18 u Pani Marioli Wiśniewskiej - pełnomocnika Burmistrza Karlina ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karlino od poniedziałku do piątku  w godz. od 7:00 -15:00

 

Miejsce odbywania  posiedzeń:

Karliński Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 1, I piętro, pok. 108, raz w miesiącu w pierwszą środę m-ca,  od godz. 15:15

 

Dyżur

Członkowie  Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karlinie  prowadzą dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Karlińskim Ośrodku Kultury  w pok. Nr 108.

Wniosek.

19.8 KBPobierzPodgląd pliku

Instytucje pomocowe.

20 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram posiedzeń komisji i dyżurów M-G Komisji ds. RPA na rok 2023.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych Uzależnień na lata 2022-2023.

5.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku